Bosman, Derk Hendrik and Grada Hendrika Tammel

Derk Hendrik Bosman, his wife Grada Hendrika Tammel and their children emigrated from Gelderland to Holland, Michigan in 1882. A short while after they arrived, Grada Hendrika wrote a letter to her family back home. In this letter she writes about the reception in Holland.

Lives in the Netherlands

Derk Hendrik Bosman was born in Klein Breedenbroek near Gendringen, Gelderland on 28 February 1828. His parents were Derk Jan Bosman and Johanna Westerveld who worked as farmers.

On 2 June 1853, he was married in Gendringen to Hendrika Grada Tammel. Derk Hendrik was working as a wooden-shoe-maker at the time, just like many people in the region.

Hendrika Grada Tammel had been born on the De Linde farm in the hamlet of De Heurne near Dinxperlo on 26 August 1833. Her parents were Arend Jan Tammel and Janna Geertruid Tieltjes who also worked as farmers.

Married life

Derk Hendrik and Hendrika Grada had the following children:

 1. Johanna Bosman was born on 12 April 1854 in Gendringen. She died on 22 March 1923 in East Paris. Johanna married Adrian van Sleidrecht who was born on 7 August 1859 and died on 28 February 1921. 
 2. Arend Bosman was born on 4 September 1855 in Gendringen. He died on 8 June 1858 in Gendringen.
 3. Theodorus Hermanus Bosman was born on 19 March 1858 in Gendringen. He died on 12 August 1929. 
 4. Johanna Geertruida Bosman was born on 28 June 1860 in Gendringen. She died on 12 October 1919 in Zeeland, MI. Johanna Geertruida married Jacob Elsma. Jacob was born on 9 August 1853 in Vriesland, MI and died on 21 August 1924 in Zeeland, MI.
 5. Aaltjen Bosman was born on 22 April 1863 in Gendringen. She died on 23 August 1947 in Zeeland, MI. Aaltjen married Hermanus Ensing . Hermanus was born on 25 December 1858. He died on 28 February 1927 in Zeeland, MI.
 6. Wesselina Bosman was born on 14 February 1865 in Gendringen. She died on 9 October 1923 in Zeeland, MI.
 7. Arend Bosman was born on 19 April 1868 in Gendringen. He died on 22 March 1939.
 8. Derk Hendrik Bosman was born on 9 July 1870 in Gendringen. He died on 1 February 1917.
 9. Willem Bosman was born on 5 January 1874 in Gendringen. He died on 9 November 1953.
 10. Theodorus Bosman was born on 18 March 1882 in Dinxperlo. He died on 9 May 1921. He married Cornelia van Sledright in East Paris. She was born on 3 August 1884 and died on 29 November 1954.

Emigration

On 5 April 1882, they emigrated to the United States together with their 9 surviving children and Derk Hendrik’s mother, Johanna Westerveld. They settled in Holland, Michigan.

The letter

Shortly after arriving, Hendrika Grada wrote a letter back home. It’s uncertain who this letter was addressed to but it looks like it was addressed to her husband’s family. The letter probably changed hands a couple of times. It ended up on the De Linde farm where Hendrika Grada was born.

Transcription

Na al veel te lang gewacht te hebben neem ik thans de pen op om u te schrijven om u eens meer van ons te laten hooren ik hoop dat gij de briefkaart zult ontvangen hebben die dorus van Newyork geschreven heeft gij hebt zeker al lang naar een brief uitgezien maar ik zal het u zeggen hoe dat gekomen is eerst toen wij hier waren toen hadden wij het druk met aardappels poten en toen weer met korn en dorus wou u de reis beschrijven en die gaat nu heele dagen na de stad op een timmermanswinkel werken en nu hebben wij gisteren er het korn ingekregen en nu zei moeder nu moet gij toch na oom willen schrijven de reis is lang geweest 20 dagen zijn wij op zee geweest en twee dagen hebben wij in het spoor gezetende reis zal ik maar niet beschrijven omdat dorus dat wel doen zal den 2 Mei zijn wij te Holland aangekomen op een na het laatste station werden wij zeer verrast toen kwam oom en bernard in de wagen gij kunt denken dat wij zeer blij waren en toen werden wij door oom na zijn huis geleid waar wij met alle liefde werden ontvangen door tante en de nichten zij waren alle weer goed in orde en o wat waren zij ook blij en wij niet minder het paste ons om den Heer te danken die ons ja wel een lange reis toch noch behouden over bracht en dat wij in gezondheid elkanders aangezicht mochten aanschouwen moeder die had wel een beetje kougevat op het spoor maar het is gellukkig toch weer beter kinderen zei tante toch gauw de tafel gereed zij daden ons niet verwacht voor 10 uur en wij kwamen om 8 uur anders hadden zij het wel gereed gehad zei tante het was gauw klaar er was van alles volop de tafel stond net zoo vol als het maar kon wij lieten het ons dan ook smaken want als gij in zoon lange tijd niet aan tafel zijn geweest daarom kan je wel eten dat wil ik er nu niet me zeggen maar op de boor lustte het ons altijd niet soms was het ook wel goed maar soms moest gij u er voor schudden smorgens kregen wij brood met boter en koffij en savonds ook weer brood met thee en smiddags kregen wij snert soep en zuurkool en zoo al wat maar dat brood wat waren wij gauw tegen als men dat niet gewoon is wat hadden wij zin in een stukje roggebrood smorgens dan kookte ze ook gort voor de kinderen daar gingen wij ook na toe en hielden wat voor moeder die dat goed smaakte en nu gaar ik weer na Holland toen wij savonds bij oom een poos gepraat hadden en ons nog vrienden kwamen om ons het welkom toe te roepen gingen wij ter ruste waar wij ook heerlijk hebben geslapen den anderen dag zijn wij naar onze woning vertrokken die een half uur van de stad is het is ons allen nog al megevallen het is een huis van planken die zijn hier allemaal zoo het is doelmatig ingericht als gij vooraan de deur inkomt dan hebt gij een kamer die 15 voet lang en breed is en dan nog een zoo daar wonen wij in en dan aan de regterhand vier slaapkamers op rei zij hebben hier geen bedsteden het zijn allemaal ledikanten en dan daar dwars achter heen hebt gij de keuken waar wij koken en bakken en dan hebben wij ook nog een kelder en zolder wij hebben ook een koe die staat alleen in een schuur in huis willen ze dat niet hebben tante die had het huisraad allemaal in huis daar kwam een boer met een wagen smorgens bij oom die het hier heen bracht wij hebben ook al drie kippen met kuikens die ze voor ons hadden laten uitbroeden het land was ook al omgebouwd dat heeft den eigenaar laten doen dat is ook een aardige vent het is een timmerman daar gaat dorus bij werken er is ook een heele boel land bij hoe veel dat weet ik niet en dat is als bepoot met appelen peren en perziken ik geloof dat het piersen zijn de appelenboomen bloeien ook mooi ze zijn net zoo wit als een laken die hebben ze hier overal zoo veel dat het een lust is om te zien de menschen zijn hier o zoo vriendelijk tegen ons het zijn ook allen hollanders onzen naaste buurman heet Dijkema daar krijgen wij elke morgen een kan vol zoete melk inde koffij want onze koe die moet nog kalveren en dan onder de hand brengen ze ons ook nog karnemelk het is een boer en heeft drie paarden en een stuk of 5 melkkoeien tante uit de stad die had moeder en vrouw Dijkema van middag verzocht op een kopje thee te komen drinken en nu heeft hij haar zo weggebracht met een wagen en 2 paarden er voor vind gij dat niet aardig? De vrouwspersonen werken hier op land in het geheel niet wij hebben het wel gedaan maar als er dan wat langs kwamen dan kijken ze u aan of gij niet goed in t hoofd zijt die moeten hier meer in huis werken elke week wasschen en strijken en bakken dat kunnen wij zoo in het fornuis waar wij de pot op koken aaltje is er ook uit die woont in de stad en arend is ook bij een boer om de koeien na de weide te brengen en hendrik en willem gaan na school om het engelsch te leeren zij aeggen dat het gauw te leeren is maar ik kan er nu nog niets van maken wat aaltje verdient weet ze nog niet omdat wij alles moeten leeren dorus verdient 1 dollar en 25 cent dat is bij u ruim drie gulden daags en nu heb ik u van alles een weinig geschreven en hoop en bid dat gij hem in gezondheid moogt ontvangen wij zijn ook allen goed gezond en nu zal ik maar eindigen in de hoop van spoedig een brief terug te ontvangen moeder is ook erg verlangend om eens iets van u te hooren doe asjeblief niet als wij om zoo lang te wachten het adres is D.H.Bosman Holland Ottowa County Michigan Noord Amerika Ontvang de hartelijke groete van vader en moeder en ons allen en doe de groete aan allen die na ons vragen en zijt Gode bevolen van uwe nicht die zich noemt H.G.Bosman Holland 23 Mei 1882

Translation (interpunction added)

Very dear Uncle and aunt and cousin

After having waited to long I take up the pen to write you to let you hear more from us. I hope you have received the card that Dorus wrote from New York. You must have been looking forward to a letter but I will tell you how that came about. When we first arrived here we were busy planting potatoes and then corn and Dorus wanted to describe the journey for you. He goes to town every day to work in a carpenter’s shop. Yesterday we put the corn in and mother said you must write to uncle. The journey was long, we were at sea for 20 days and on the rail for two days. I will not describe the trip because Dorus will do that.

May 2 we arrived in Holland [Michigan, ed.] on the second-to-last station. We were very surprised when uncle in Bernard came by wagon. Then uncle led us to his house where we were received lovingly by aunt and the cousins. They were all well again and o, how happy they were and we no less. We felt it was fitting to thank the Lord who brought us safe although the journey was long and that we could see each other’s faces again. Mother had caught a cold on the rail but is getting better.

"Children", aunt said, "Get the table ready". They had not expected us before 10 o’clock but we were there at 8 otherwise she would have had the table ready. It was done quickly and there was plenty. The table was as full as it could be and we enjoyed it because if you haven’t been at a table for so long then you can surely eat. I don’t want to say it now but on the boat we didn’t always enjoy it. Sometimes it was good too but sometimes it made you shudder. In the morning we got bread with butter and coffee and in the evening bread again with tea and in the afternoon we got snert [Dutch pea soup, ed.], soup and sauerkraut and stuff like that. But the bread we soon did not like because we were not used to it. How we wanted a piece of rye bread in the morning. She cooked barley gruel for the children, we went there too and got some for mother who enjoyed that.

I’m going back to Holland now. When we talked with uncle for a while and our friends came to welcome us we went to rest and slept wonderfully. The other day we left for our home which is half an hour outside the town. It turned out better than we had thought . It is a plank house, they are all like that here. It is decorated effectively. If you go in the front door you have a room that’s 15 feet long and wide and then another like that where we live. At the right hand side there are four bedrooms in a row. They don’t have boxbeds here, they are all bedsteads. Across the back of that is the kitchen where we cook and bake. We also have a basement and attic. We also have a cow who stands alone in the shed. They don’t want it indoors. Aunt had all the household effects in her house. In the morning, a farmer came with a wagon at uncle’s place who took it here. We also have three chickens with little chicks that they bred for us. The land was also cultivated, the owner did that. He’s a nice guy too. He is a carpenter which is where Dorus is working. There is a lot of land to go with it too, I don’t know how much. It is already planted with apples, pears and peaches, I think they are "piersen" [unknown word, ed.]. The apple trees blossom beautifully, they are white as sheets. They’ve got them everywhere here which is a sight to see.

The people here are o so friendly to us. They are all Hollanders here. Our nearest neighbor is called Dijkema. Every morning, we get a can of sweet milk from him to go in the coffee because our cow has yet to calve. And they bring us buttermilk as well. He is a farmer who has three horses and about 5 milking cows. Aunt from the city asked mother and Mrs. Dijkema to come for a cup of tea this afternoon and now he brought her back with a wagon with two horses in front, isn’t that nice? The women here don’t work on the land at all. We did work on the land but if some walk by they look at you like you’re not well in the head. Here they have to work in the house more. Every week they wash and iron and bake. We can do that in the furnace where we cook too.

Aaltje is away too, she lives in the city. Arend is with a farmer to take the cows to the meadow. Hendrik and Willem go to school to learn English. They say it’s easy to learn but I can’t yet. Aaltje doesn’t know yet what how much she’s earning because we had to learn everything. Dorus makes 1 dollar 25 cents that is over three guilders per day in your money.

Now I’ve written a bit about everything to you and I hope and pray that you will receive it in good health. We are all healthy as well. Now I shall end hoping to receive a speedy reply. Mother also longs to hear from you. Please don’t do like us and wait so long. The address is D.H. Bosman Holland Ottawa County Michigan Noord Amerika. Receive the kindest regards of father and mother and all of us and say hello to everyone who asks about us. The Lord be ordered from your niece who calls herself H.G. Bosman Holland 23 May 1882.

Life in Michigan

Not much is known about how things went for Derk Hendrik and Grada Hendrika in the new country. Only six years after their emigration, Derk Hendrik died on 15 September 1888. Grada Hendrika survived him for another 15 years and died on 27 March 1904. 

Any information on the lives of the Bosman family after their emigration is greatly appreciated.

Sources

 • Transcribed letter, received from Willy Tammel
 • Correspondence with Willy Tammel
 • The Cortbeeck Tammels, includes the ancestors of Grada Hendrika.
About Yvette Hoitink

Yvette Hoitink, CG®, QG™ is a professional genealogist in the Netherlands. She holds the Certified Genealogist credential from the Board for Certification of Genealogists and has a post-graduate diploma in Family and Local History from the University of Dundee. She has been doing genealogy for over 30 years and helps people from across the world find their ancestors in the Netherlands. Read about Yvette's professional genealogy services.

Leave comment

*